Стаття 153 Кодексу законів про працю України «На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці».

Згідно Закону України «Про охорону Праці» від 14.10.1992 № 2694-12 роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

Процедура проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах детально регулюється положенням, що затверджене Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, а саме Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30 листопада 2011 року N 1232.

Відтак, розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку.

Згідно Державного стандарту України ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять» чинний вiд 01 січня 2000 року, нещасний випадок на виробництвi – раптове погiршення стану здоров'я чи настання смертi працiвника пiд час виконування ним трудових обов'язкiв внаслiдок короткочасного (тривалiстю не довше однiєї робочої змiни) впливу небезпечного або шкiдливого чинника.

Отже, нещасний випадок:
- обмежені в часі події або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища;
- сталися у процесі виконання працівником трудових обов'язків;
- внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зникнення або настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків.

Шкода здоров’ю може бути від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання (що виникло після однократного (протягом не більш як однієї робочої зміни) впливу шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру) і гострого професійного та інших отруєнь (що виникли після однократного впливу на працівника шкідливої речовини (речовин)), одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу.

Шкода здоров’ю повинна бути такою, що:
- призвела до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше;
- або призвела до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день.

Про кожний нещасний випадок негайно повідомляється керівник робіт, який безпосереднього здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці, чи іншу уповноважену особу підприємства та вживаються необхідні заходи до надання допомоги потерпілому.

Керівник робіт зобов'язаний:
- терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
- негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
- зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці (якщо це не загрожує життю чи здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів);
- вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок зобов'язаний протягом однієї години передати повідомлення про нещасний випадок та протягом доби передати повідомлення про нещасний випадок на паперовому носії:
- робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
- керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі відсутності профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці).

Роботодавець протягом доби утворює комісію з проведення розслідування нещасного випадку у складі не менш як трьох осіб. Роботодавець організовує проведення розслідування.

Роботодавець зобов'язаний:
- створити належні умови для роботи комісії;
- компенсувати витрати, пов'язані з її діяльністю;
- компенсувати витрати залучених до роботи експертів, інших спеціалістів;
- сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об'єктивного проведення розслідування нещасного випадку.

До складу комісії входять:
- керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці – голова комісії;
- представник Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцезнаходженням підприємства;
- представник первинної профспілки ( у разі відсутності профспілки - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);
- представник підприємства;
- інші особи;

У випадку коли потерпілий є працівником іншого підприємства, до складу комісії входять представники такого підприємства та первинної організації профспілки.

До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт. Потерпілий не входить до складу комісії.
Потерпілий має право:
- брати участь у її засіданнях;
- вносити пропозиції;
- подавати документи щодо нещасного випадку;
- давати відповідні пояснення, в тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин настання нещасного випадку;
- одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

Голова комісії зобов'язаний письмово поінформувати потерпілого про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

Члени комісії у процесі розслідування нещасного випадку мають право:
- одержувати усні чи письмові пояснення щодо нещасного випадку;
- проводити опитування роботодавця, посадових осіб, інших працівників підприємства, у тому числі потерпілого;
- опитатувати осіб - свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;
- робити необхідні запити, пов'язані з проведенням розслідування.

Комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення:
- обстежити місце настання нещасного випадку;
- одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо;
- опитати осіб - свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;
- визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;
- з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;
- вивчити первинну медичну документацію;
- визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;
- установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці;
- розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
- скласти у п'яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 та акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом);
- передати акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5, акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 роботодавцеві для затвердження;
- скласти у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом у шістьох примірниках картку обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5.

Акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 та акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом за формою Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає як його невід'ємну частину.

У випадках встановлених Постановою КМУ № 1232 строк розслідування може бути продовжений за письмовим погодженням з територіальним органом Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства.

У разі коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов'язаний з виробництвом, складається акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5.

Випадки, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з виробництвом, і складається акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 та випадки, за яких нещасні випадки не визнаються такими, що пов'язані з виробництвом встановлюється у Постанові КМУ № 1232.

Роботодавець повинен розглянути і затвердити примірники визначених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби після надходження матеріалів щодо результатів розслідування. Голова комісії на вимогу потерпілого зобов'язаний ознайомити їх з матеріалами розслідування. Нещасні випадки реєструються у журналі за формою згідно з Постановою КМУ № 1232

Примірники затверджених роботодавцем акту про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 та проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5протягом доби надсилаються роботодавцем:
- керівникові (спеціалістові) служби охорони праці або посадовій особі (спеціалістові), на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці підприємства, працівником якого є потерпілий;
- потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;
- фондові соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
- територіальному органові Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
- первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, якщо профспілка на підприємстві відсутня.

Копії актів надсилаються органові управління підприємства, а у разі його відсутності - місцевій держадміністрації.

Примірники акту про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 та проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом), примірник картки за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) разом з матеріалами розслідування зберігаються на підприємстві протягом 45 років, у разі реорганізації підприємства передаються його правонаступникові, який бере на облік нещасний випадок, а у разі ліквідації підприємства - до державного архіву.

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержаної під час нещасного випадку, роботодавець, який бере на облік нещасний випадок складає повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 і надсилає його в 10-денний строк тим самим організаціям і особам, яким роботодавцем надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1, а у разі смерті потерпілого внаслідок раніше отриманих травм або інших ушкоджень таке повідомлення надсилається терміново.

У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого з його змістом питання вирішуються посадовою особою Держгірпромнагляду, рішення якої є обов'язковим для роботодавця.

Рішення посадової особи Держгірпромнагляду може бути оскаржене у судовому порядку.

Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Щодо нещасних випадків зі смертельними наслідками,групових нещасних випадків, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм, випадків смерті працівників на підприємстві, випадків зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов'язків, нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого Постановою КМУ № 1232 передбачено спеціальний порядок розслідування нещасних випадків.

Роботодавець на підставі актів за формою Н-5 і Н-1 подає державну статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держстатом, та несе відповідальність за її достовірність.

Ластович Олеся

© Юридическая компания "АРЕС". Все права защищены. Использование материалов и новостей сайта разрешается при условии ссылки на www.areslex.com. Обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в любом абзаце на цитируемую статью или новость.